Previous Heads of Mission Previous Heads of Mission

Previous Heads of Mission

S/No. Name of Ambassadors Period
1. K.M. Panikker 20.05.1950 – 12.09.1952
2. N. Raghavan 13.09.1952 – 05.11.1955
3. R.K. Nehru 06.11.1955 – 27.07.1958
4. G. Parthasarathi 28.07.1958 – 19.07.1961
  Cd’A en pied  
5. P.K. Banerjee 20.07.1961 – 04.01.1964
6. J.S. Mehta 05.01.1964 – 29.05.1966
7. R.D. Sathe 30.05.1966 – 03.02.1969
8. B.C. Mishra 19.04.1969 – 11.08.1973
9. L.L. Mehrotra 12.08.1973 – 19.06.1976
  Ambassadors  
10. K.R. Narayanan 07.07.1976 – 11.11.1978
11. R.D. Sathe 12.12.1978 – 15.11.1979
12. K.S. Bajpai 13.07.1980 – 06.07.1982
13. A.P. Venkateswaran 27.09.1982 – 27.01.1985
14. K.P.S. Menon (Jr) 26.03.1985 – 12.02.1987
15. C.V. Ranganathan 28.05.1987 – 31.05.1991
16. Salman Haidar 22.08.1991 – 27.11.1992
17. C. Dasgupta 08.01.1993 – 10.06.1996
18. V.K. Nambiar 09.09.1996 – 28.06.2000
19. Shivshankar Menon 03.08.2000 – 07.07.2003
20. Nalin Surie 23.08.2003 – 19.10.2006
21. Nirupama Rao 27.10.2006 – 15.07.2009
22. Dr. S. Jaishankar 12.08.2009 – 14.12.2013
23. Ashok K. Kantha 06.01.2014 – 05.01.2016
24. Vijay Gokhale 20.01.2016 - 21.10.2017
25. Gautam Bambawale
(Speeches/Statements)
19.11.2017 - 30.11.2018
26. Vikram Misri
(Speeches/Statements)
07.01.2019 - 12.12.2021